ப்ரகடனம்

சாதாரணங்களில் ப்ரியமில்லை எனக்கு சாவதானாலும் சிலுவை கேட்பேன்