கடவுளின் பிரேதப் பரிசோதனை

கடவுளின் மண்டையை சம்மட்டியால் அடித்துத் திறக்க முடியவில்லை டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கொண்டு வெடி வைத்துத் தகர்க்க வேண்டியதாகிவிட்டது ஆட்டு மூளையைப் போல தலை நிறைய மூளை அவருக்கு பிக்காஸ் கடப்பாறை மண்வெட்டி சகிதம் அதைத் தோண்டத் தோண்ட எலும்புக்கூடுகள் வந்துகொண்டேயிருந்தன வெட்டிரும்பால் பிளக்கப்பட்ட நெஞ்சுக்குள் இருதயம் இல்லை பதிலியாக ஒரு தவக்களை வயிற்றைக் கிழித்தார்கள் குடலுக்குள் ஜீரணமாகாத கோழித்தலையும் மனித ரோமங்களும் ஒரு கிட்னி திருடப்பட்டிருந்தது மற்றது பழுது ஈரல் கணையம் இத்யாயி உதிரி பாகங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் குறி வைப்ரேட்டர் காண்டத்துடனும் விடைப்புத் தளராமலும் இருந்தது இயற்கை மரணமா கொலையா தற்கொலையா யூகிக்க முடியவில்லை